اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
سامانه اتوماسیون تغذیه شرکت پاکساز زنده رود
کد کاربری بر روی کارت درج شده است و کلمه عبور کد ملی دارنده کارت می باشد
شرکت سپنتا سامانه سپاهان